top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Scheck BVBA

Definities

- De opdrachtgever: de opdrachtgever.
- Scheck BVBA: de opdrachtnemer die beroepsmatig verhuizingen uitvoert.
- De onderaannemer: de ondernemer die zich ten aanzien van Scheck BVBA belast met opdrachten (verpakking, lading, vervoer over de weg, de spoorweg, maritiem- en luchtvervoer, douane, opslag, leveringen).

Artikel 1 - Prijs - gewicht - overmacht - uitvoering - verbreking - taksen

1.1. Het volume van de goederen en de duur van de opdracht, zoals vermeld in de verhuisovereenkomst, geldt als basis voor de verhuisprijs. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, wordt deze prijs niet forfaitair bepaald en is het tarief van de onderneming toepasselijk. De prijs voor overeengekomen bijzondere opdrachten, conform artikel 4 van de voorliggende voorwaarden, wordt in de verhuisovereenkomst (de Bestelbon) opgenomen.
1.2. De vastgestelde prijzen zijn berekend in functie van de wettelijke en/of bij collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde dagelijkse prestaties. Behalve in geval van fout in hoofde van Scheck BVBA, worden alle overuren berekend op basis van het tarief van de onderneming. Behoudens afwijkende regelingen op ondernemingsvl ak, worden overuren in de verhuissector als volgt gedefinieerd:

- in het 5-dagen systeem: maandag, dinsdag, woensdag: na het 8ste uur; donderdag en vrijdag na het 7de uur.
- in het 6-dagen systeem: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag na het 7de uur; zaterdag na het 3de uur.
De regeling, van toepassing inzake overuren dient in de offerte opgenomen.
1.3. De uitvoering van de overeenkomst begint bij de voorbereiding van het materiaal in het depot van Scheck BVBA. Deze is slechts gehouden het materieel te leveren dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Hij behoudt onder alle omstandigheden het recht om de vervoer- en behandelingsmiddelen te gebruiken die hij het meest praktisch en goedkoopst acht, voor zover niet geraakt wordt aan de essentie van de te leveren dienst.
1.4. De partij die (vóór de overeengekomen dag van uitvoering) afziet van de overeenkomst, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding moeten betalen, gelijk aan 25 % van het bedrag van de aanneming, na aftrek van de kosten voor de nog af te leggen kilometers over de weg en/of van de vervoerkosten voor het spoorvervoer en/of van de vrachtprijs voor vervoer over zee of door de lucht, maar alleszins met een minimum van twee arbeidsuren. Indien zij van de overeenkomst afziet minder dan 24 uur voor het tijdstip dat voor de uitvoering bepaald was, zal de schadevergoeding volledige schade kunnen dekken. Zij zal in geen geval lager kunnen zijn dan de aannemingsprijs.
1.5. Het vervoer van verhuisgoederen en/of meubelen naar een bewaarplaats is onderworpen aan de voorliggende voorwaarden. Specifieke bepalingen voor het bewaren van verhuisgoederen en/ of meubelen zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden voor Bewaarneming van de Belgische Kamer der Verhui zers.
1.6. In de verhuisprijs zijn begrepen: de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) en alle overige taksen en kosten van diensten die door de opdrachtgever verplicht moeten worden bijbetaald.

Artikel 2 - verhuizing naar het buitenland

Naast de bepalingen besproken in de andere artikelen van de Algemene Voorwaarden van de Belgische Verhuizers, hebben de volgende clausules uitsluitend betrekking op een verhuizing van of naar België̈, of tussen twee Lidstaten van de Europese Unie of tussen een EU-land en een derde land.

2.1. Prijs - gewicht
2.1.1. De verhuisprijs, ook de forfaitaire, is berekend in functie van de tarieven van de onderaannemers. Welk ook de wisselkoers op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst is, het is deze die gebruikt wordt bij de uitvoering van de overeenkomst met de onderaannemers, die de enige toepasselijke is. Indien Scheck BVBA beroep doet op (een) onderaannemer(s), wordt de opdrachtgever hiervan ingelicht. Er kunnen zich prijswijzigingen voordoen ten gevolge van tariefwijzigingen van de onderaannemer(s) volgens de modaliteiten medegedeeld bij het sluiten van de overeenkomst, onafhankelijk van de wil van Scheck BVBA of van de loutere wil van de onderaannemer, op basis van de in de bijzonderevoorwaarden opgesomde elementen (bv. brandstofkosten, opgelegde CAO ‘s, spoorwegtarieven, ...). De reden van de prijswijziging moet op het ogenblik van de kennisneming door Scheck BVBA, aan de opdrachtgever meegedeeld worden. Dit geldt zowel voor verhoging als verlaging van de prijs.
2.1.2. Het gewicht van de goederen die per spoor of over zee vervoerd worden: containers of zee- kisten, is vastgesteld op een maximum van 125 kg per m3. Ieder meergewicht zal afzonderlijk aangerekend worden per 125 kg of gedeelte hiervan. Het gewicht van de goederen die over de weg vervoerd worden, is vastgesteld op een maximum van 100 kg per kubieke meter. Ieder meergewicht zal afzonderlijk aangerekend worden per 100 kg of gedeelte hiervan. In het luchtvervoer past men een gewicht/volume verhouding toe voor de berekening van de vrachtkosten. Het minimum aan te rekenen gewicht wordt bepaald door het quotiënt dat men bekomt na deling van het reëel volume door 6 dm3. Is het reëel gewicht hoger, dan geldt dit als berekeningsbasis.
2.2. Taksen - douane - inlichtingen
Taksen, verbonden aan internationale verhuizingen, worden afzonderlijk aangerekend aan de opdrachtgever. Indien deze redelijkerwijs niet gekend zijn op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, worden zij nadien aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
2.2.1. De opdrachtgever is gehouden alle documenten die noodzakelijk zijn voor de verzending, de ontvangst en voor de douaneformaliteiten, behoorlijk ingevuld aan Scheck BVBA te overhandigen of af te leveren. Indien nodig zal de opdrachtgever zich op eerste verzoek persoonlijk bij de douane aanbieden. De douaneformaliteiten worden altijd verricht volgens de inlichtingen en documenten door de opdrachtgever verstrekt. Behoudens tegenstrijdig beding verricht Scheck BVBA of zijn lasthebber de douaneformaliteiten voor de opdrachtgever, en op diens kosten.
2.2.2. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inlichtingen door hem verstrekt, zowel ten aanzien van de administratie, als tegenover Scheck BVBA of elke eventuele derde. Hij al- leen zal alle gevolgen dragen die mochten voortvloeien uit valse, onvolledige, laattijdig of bij vergissing verkeerd verstrekte inlichtingen en/of documenten. Hij zal Scheck BVBA vergoeden voor alle hierdoor gemaakte kosten.

Artikel 3 - uitgesloten voorwerpen

Worden uitdrukkelijk uit de verhuis uitgesloten: verdovende middelen, illegale wapens, gouden voorwerpen, kostba re metalen, papiergeld, titels, enz. ..., kolen, lucifers, patronen, gevaarlijke voorwerpen, en in het algemeen alle vaste of vloeibare stoffen van aard om het materiaal of de vervoerde voorwerpen te beschadigen. Alle beschadigingen veroorzaakt door goederen die in overtreding met dit artikel worden meegegeven, zijn in ieder geval ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 4 - verpakkingen

Alle gehuurde verpakkingen die na het beëindigen van de verhuis door de opdrachtgever niet worden terugbezorgd, geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een vergoeding wegens gebruiksderving en op de kosten van het terughalen, op basis van het tarief van de onderneming.

Artikel 5 - inpakken - uitpakken: facturering

Behoudens tegenstrijdig beding, wordt het inpakken, uitgevoerd voor de dag van verhuis, afzonderlijk aangerekend. Hetzelfde geldt voor het uitpakken dat uitgevoerd wordt nadat de verhuis beëindigd is.

Scheck BVBA Kipdorp 21/6 2000 Antwerpen

BTW BE 0567 560 361 www.scheck.art info@scheck.art

Artikel 6 - Persoonlijke voorwerpen

Persoonlijke voorwerpen en ondergoed moeten ingepakt worden door de opdrachtgever, zonder tussenkomst van Scheck BVBA. Alle risico’s, verlies of schade voortvloeiende uit het niet naleven van deze bepaling, blijven in ieder geval ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 7 - Bijzondere verplichtingen van de opdrachtgever en inventaris.

7.1. De verhuisprijzen worden berekend op basis van de inlichtingen die de opdrachtgever verstrekt. Bijgevolg heeft de opdrachtgever de verplichting nauwkeurig alle noodzakelijke of nuttige inlichtingen te verstrekken aan Scheck BVBA op diens aanvraag, zodat deze zich een duidelijk beeld kan vormen onder welke omstandigheden de overeenkomst moet uitgevoerd worden (verpakking, opladen, vervoer, afladen, enz. ...) De opdrachtgever moet in het bijzonder de aandacht van Scheck BVBA vestigen op de aard van de goederen, onder andere: waardevolle goederen, zware goederen, of voorwerpen die een speciale behandeling vereisen, zonder dat deze opsomming limitatief is. Hij moet oprecht alle factoren aanduiden die het normale werk kunnen beïnvloeden of de moeilijkheidsgraad kunnen verhogen. Zo dient hij de ligging en de schikking van de gebouwen nauwkeurig weer te geven. Hij moet aanduiden of er al dan niet een gemakkelijke toegang is voor de verhuiswagen, of men bermen op of af moet, of men aardewegen, grachten of andere hindernissen moet oversteken, of de trappen voldoende breed zijn, of er een lift is, en of deze door Scheck BVBAs mag gebruikt worden, enz. Alle gevolgen van verzwijgen, nalatigheid of vergissingen hierover, door de opdrachtgever of zijn lasthebber, zijn ten laste van de opdrachtgever.

7.2. De opdrachtgever of zijn lasthebber moet aanwezig zijn gedurende de ganse duur van de werkzaamheden: inpakken, opladen, afladen, uitpakken, met inbegrip van de tijd besteed aan de rust- en/ of maaltijd.
De opdrachtgever of zijn lasthebber moet er zich persoonlijk van vergewissen dat niets is achtergelaten in de woning die hij verlaat. Hij alleen zal de gevolgen dragen van het niet nakomen van deze clausules.

7.3. Indien de opdrachtgever een tegensprekelijke inventaris wil laten opmaken van de te verhuizen goederen, moet hij Scheck BVBA verwittigen: deze zal dan een speciale bediende met de opdracht belasten. De kosten voor het opmaken van deze inventaris vallen ten laste van de opdrachtgever, en zullen hem op voorhand meegedeeld worden. Elke andere inventaris die aan Scheck BVBA zou overhandigd worden, zal diens verantwoordelijkheid in generlei mate binden.
7.4. De opdrachtgever of zijn lasthebber dient alle noodzakelijke voorzorgen te nemen opdat de voertuigen van Scheck BVBA onmiddellijk bij aankomst kunnen ontladen worden. 7.5. De opdrachtgever zal de kosten dragen voor het noodzakelijk voorbehouden van plaatsen met het oog op het stationeren van de verhuisvoertuigen of heftoestellen, indien het politiereglement dit vereist. Biedt Scheck BVBA zijn diensten aan voor deze reservatie, dan zullen de kosten ten laste van de opdrachtgever blijven.

7.6. Elk verlet te wijten aan de opdrachtgever of zijn lasthebber, geeft aanleiding tot betaling van schadevergoeding door de opdrachtgever aan Scheck BVBA, wanneer door stilstand van materiaal en personeel de contractueel overeengekomen verhuisprijs niet langer de gepresteerde uren dekt.

Artikel 8 - Bijzonder pandrecht

In elk geval geeft de opdrachtgever uitdrukkelijke toelating aan Scheck BVBA om zijn materiaal vrij te maken na een stilstand van twee dagen, en om de vervoerde goederen in een bewaarplaats of opsla plaats te plaatsen. Dit alles op kosten van, risico en gevaar voor de opdrachtgever, met inbegrip van de kosten voor het afleveren nadien. Indien het verblijf in een bewaarplaats of een opslagplaats méér dan een maand duurt, en de opdrachtgever in gebreke blijft de nodige maatregelen te treffen binnen de acht dagen na verzending van een aangetekend schrijven door Scheck BVBA, machtigt de opdrachtgever Scheck BVBA uitdrukkelijk om in naam en voor rekening van de opdrachtgever de goederen te verkopen. De verkoop geschiedt onder vorm van de vrijwillige openbare verkoop door de eerste hiertoe door Scheck BVBA aangezochte gerechtsdeurwaarder. De opbrengst van de verkoop wordt aan Scheck BVBA afgestaan ten belope van zijn vordering in hoofdsom, interesten en kosten. Het saldo dient gestort in de deposito- en consignatiekas, op risico van de opdrachtgever.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid van Scheck BVBA

9.1 De Opdrachtgever is jegens Scheck BVBA aansprakelijk voor schade ten gevolge van de (aard der) in de opdracht begrepen zaken en hun verpakking. Voorts is de Opdrach tgever jegens Scheck BVBA aansprakelijk voor onjuiste, onnauwkeurige, onvolledige en/of laattijdige instructies en gegevens, het niet (tijdig) ter beschikking stellen van zaken en/of documenten op de afgesproken tijd en plaats, alsmede voor schade tengevolge van schuld of nalatigheid in het algemeen van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde of voor hem werkzame derden.

9.2 Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Enige rechtsvordering terzake aansprakelijkheid, op welke grond zij ook steunt, kan door de Opdrachtgever slechts worden ingesteld binnen de grenzen van de met Scheck BVBA gesloten overeenkomst. Ingeval Scheck BVBA
in verband met de verrichte werkzaamheden door een derde wordt aangesproken is de Opdrachtgever gehouden Scheck BVBA op eerste verzoek terzake te vrijwaren indien en voor zover Scheck BVBA niet aansprakelijk zou zijn indien de Opdrachtgever die vordering zou hebben ingesteld.

9.3 Scheck BVBA is slechts aansprakelijk voor schade indien en voor zover deze het gevolg is van door de Opdrachtgever te bewijzen schuld van Scheck BVBA, haar ondergeschikten en/of hulppersonen, met inachtneming van na te melden beperkingen en limieten.
9.4 In geval van aan haar toevertrouwde zaken is Scheck BVBA slechts aansprakelijk (met inachtneming van het vorige artikel) voor schade, ontstaan gedurende de periode dat zij die zaken fysiek onder haar hoede heeft, derhalve tot het moment van afgifte aan bijv. de vervoerder dan wel aan de Opdrachtgever of degene die deze daarvoor heeft aangewezen. Het is te allen tijde aan de Opdrachtgever te bewijzen dat de schade gedurende deze periode is ontstaan. Verricht Scheck BVBA werkzaamheden met betrekking tot zaken zonder dat zij deze fysiek in ontvangst neemt, dan vangt voormelde aansprakelijkheidsperiode aan op het moment dat Scheck BVBA fysiek met betrekking tot deze zaken werkzaamheden verricht en eindigt die telkens wanneer deze werkzaamheden worden onderbroken of zijn geëindigd.

9.5 Indien er zaken in ingepakte staat worden afgegeven aan de Opdrachtgever of degene die deze daarvoor heeft aangewezen, is de Opdrachtgever verplicht om binnen 5 werkdagen na afgifte schriftelijk bij Scheck BVBA melding te doen van de schade die de zaken in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Scheck BVBA zouden hebben geleden, bij gebreke waarvan hij geen beroep op het vermeende gebrek in de prestatie van Scheck BVBA meer kan doen. De Opdrachtgever dient alsdan het betreffende verpakkingsmateriaal te bewaren en op eerste verzoek aan Scheck BVBA af te geven.

9.6 Scheck BVBA is nimmer aansprakelijk voor enige andere schade dan schade aan of verlies van de haar toevertrouwde of door haar behandelde zaken zelf. Derhalve is aansprakelijkheid voor iedere andere schade, daaronder begrepen immateriële schade, gederfde winst of ieder ander nancieel nadeel, voortvloeiend uit of verbandhoudend met de uitvoering door Scheck BVBA van de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, uitgesloten.
9.7 Schadevergoeding is gemaximeerd tot de door de Opdrachtgever te bewijzen redelijke kosten van restauratie, nodig om de betreffende zaken in de toestand te brengen waarin die zich bevonden direct voorafgaand aan het evenement dat aansprakelijkheid van Scheck BVBA oplevert. Indien restauratie naar het oordeel van deskundigen niet mogelijk is, wordt de hoogte van de schade aan de hand van deskundigenbewijs.
9.8 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Scheck BVBA zelf, is iedere aansprakelijkheid van Scheck BVBA in alle gevallen beperkt tot 10.000 Euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde schadeoorzaak, ongeacht het aantal betrokken objecten en/of het aantal betrokken opd rachten van de Opdrachtgever.

Artikel 10 - verzekering « alle risico’s »

De opdrachtgever kan zijn inboedel laten verzekeren tegen alle risico’s hetzij door de bemiddeling van Scheck BVBA, hetzij door zijn eigen verzekeraar.
Indien hij zich niet laat verzekeren, kan hij enkel de aansprakelijkheid van Scheck BVBA inroepen volgens Artikel 9.
10.1. De opdrachtgever kan Scheck BVBA verzoeken de goederen die deel uitmaken van de verhuizing, te laten verzekeren tegen “alle risico’s”, namelijk: diefstal, beschadiging, verlies, brand enz. ..., volgens de algemene voorwaarden van verzekeringen, in het kader van een vlottende polis die Scheck BVBA heeft onderschreven. Onder de verzekeringswaarde van de voorwerpen die deel uitmaken van de verhuizing wordt begrepen: “in totale waarde” - desgevallend met toepassing van de evenredigheidsregel -, die moet overeenstemmen met de vervangingswaarde van het geheel van de te verhuizen goederen, in de huidige staat waarin ze zich bevinden.
10.2. De opdrachtgever is vrij eventueel een eigen verzekeraar te kiezen; in dit geval verbindt hij er zich toe met de verzekeraar een verzekeringspolis af te sluiten, zonder franchise, waarbij de risicodekking en de verzekerde waarde overeenstemmen met het hogervermelde; de opdrachtgever verbindt er zich toe bovendien een “afstand van verhaal” te bekomen vanwege de verzekeraar, ten voordele van Scheck BVBA.
10.3. Elk bezwaar moet, of straf van verlies van verhaal tegen Scheck BVBA, vermeld worden door de opdrachtgever op het verhuisdocument, dat wordt voorgelegd bij de levering. Deze opmerkingen moeten door de opdrachtgever bevestigd worden aan Scheck BVBA per aangetekend schrijven binnen de twee werkdagen na de levering. De opdrachtgever zal bovendien aan de verzekeringsmaatschappij zijn reclamatie overmaken, in de vorm en binnen de tijdspanne zoals vermeld in de verzekeringspolis.

Scheck BVBA Kipdorp 21/6 2000 Antwerpen

BTW BE 0567 560 361 www.scheck.art info@scheck.art

Artikel 11 - Betalingswijze

De gelden die aan Scheck BVBA verschuldigd zijn, uit welke hoofde ook, zijn contant betaalbaar. Scheck BVBA heeft het recht betaling van een voorschot te eisen voor het afladen, en het saldo bij de aflevering. Als het gaat om een verhuizing met bestemming naar het buitenland, wordt de betaling van de geleverde diensten, vervoer tot op bestemming en aflevering gevraagd vóór de afreis. Nochtans kunnen de leveringskosten ook betaald worden bij afladen op bestemming op voorwaarde dat de opdrachtgever, bij vertrek, een onherroepelijke bankwaarborg voor dit bedrag afgeeft, ten voordele van en aan Scheck BVBA. Op alle verschuldigde bedragen is van rechtswege een interest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met 3%. In geval van laattijdige betaling is tevens een forfaitaire kostenvergoeding verschuldigd van 10% op het uitstaande bedrag met een minimum van €150,00. Deze regel geldt zowel voor de opdrachtgever als Scheck BVBA in toepassing van de Wet van 14/07/1991 tot Bescherming van de Consument.

Artikel 12 - Betwistingen en bevoegdheid van de rechtbanken

Alle betwistingen betrekkende de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, vallen onder de bevoegdheid van de rechter bevoegd voor de plaats van vestiging van het verhuisbedrijf dat de werkzaamheden uitvoerde, uitvoert of moet uitvoeren. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat het Belgische recht van toepassing is op de verhuisactiviteiten waarop deze voorwaarden betrekking hebben.

bottom of page